Garantiebepalingen

Garantiebepalingen

Garantiebepalingen

Art. 1 Algemeen

De hiernavolgende garantiebepalingen doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de gebruiker inzake de koop van consumptiegoederen. Onder de hiernavolgende voorwaarden en beperkingen, waarborgen wij de kwaliteit van de Ergosleep® producten. Wij verbinden ons ertoe om de matras en/of bodem die mogelijke fabricagefouten of defecte materialen zou vertonen, te vervangen of te herstellen tot 5 jaar na factuurdatum. Bepaalde gebreken aan het product vallen echter uitdrukkelijk niet onder deze waarborg. Zij worden vernoemd in artikel 6.


Art. 2 Voorwerp van de garantie

Deze garantiebepalingen hebben enkel betrekking op gebreken ten gevolge van constructie en/ of fabricagefouten.


Art. 3 De garantie

3.1. Indien zich bij normaal gebruik van de matras of bodem, binnen twee jaar na de factuurdatum, een klacht zou voordoen ten gevolge van een materiaal- of productiefout, dan garanderen wij de volledige kosten van herstel of vervanging.

3.2. Na 2 jaar wordt, bij vervanging of herstelling rekening gehouden met een degressieve waardevermindering omwille van het gebruik van het product. U betaalt dan een bijdrage volgens onderstaande tijdsverloop, vermeerderd met de vracht- en administratiekosten. Garantiebepalingen Wij feliciteren u met de aankoop en danken u voor het vertrouwen in Ergosleep®. In dit boekje vindt u, naast de garantiebepalingen, ook enkele onderhoudstips voor uw Ergosleep®-bodem en -matras. Wij vragen u om ze aandachtig te lezen zodat u er heel lang van kunt genieten. De instelling van de Ergosleep®- bodem kan, bij veranderend gewicht, altijd worden aangepast. Het volstaat om even bij uw Ergosleep®-verkooppunt langs te gaan voor een nieuwe gratis profielmeting. Aan de hand van de afdruk kunt u de lattenparen thuis zelf hoger of lager instellen of de lendensteun van de boxspring aanpassen.


Tijdsverloop vanaf levering - Klant betaalt

Na 2 jaar - 40 %

Na 3 jaar - 60 %

Na 4 jaar - 80 %

Na 5 jaar - garantie geldt niet meer


3.3. De garantie m.b.t. constructie- en fabricagefouten van motoren geldt 2 jaar.


Art. 4 Herstel van de fout

Wij bieden u, naargelang de omstandigheden, het kosteloos herstel of de kosteloze vervanging van de door de garantie gedekte goederen aan. Is het herstel of de vervanging echter onmogelijk of staat zij buiten verhouding met de waarde van het goed, dan kan ook een alternatieve vorm van genoegdoening worden voorgesteld, zoals vervanging door een gelijkaardig product of een financiële compensatie.


Art. 5 Gelijkwaardig model

Wanneer het betreffende product niet kan worden hersteld en evenmin kan worden vervangen door een product van precies hetzelfde model, dan mag een vergelijkbaar product van dezelfde waarde ter vervanging worden geleverd.


Art. 6 Vallen niet onder garantie

• Normale slijtage en verkleuring van bekledingstijken en-garens.

• Aan normale slijtage onderhevige onderdelen, zoals batterijen, bedieningen edm.

• Schimmelvorming (het ontwikkelen van schimmel op matrassen is te wijten aan de gebruiksomstandigheden, met name gebruik in een onvoldoende geventileerde of te vochtige ruimte).

• Normale slijtage aan matras of bodem door gebruik: de stramheid van de matras vermindert op natuurlijke wijze. Dit kan een hoogteverlies tot 15 % of een verlies aan hardheid tot 20 % van de matraskern met zich meebrengen. Het is tevens volledig normaal dat de doorstikmaterialen in de matrashoes door gebruik tot 65 % van hun aanvangsdikte blijvend kunnen worden samengedrukt. Deze verschijnselen vallen derhalve niet onder de waarborg. Nederlands

• Slijtage en/of gebreken, ontstaan door verkeerd of onoordeelkundig gebruik of onderhoud of ten gevolge van bijzonder gebruik dat niet ten tijde van de verkoop door de consument werd kenbaar gemaakt.

• Beschadiging tengevolge van een slecht ventilerende, doorgezakte, niet aangepaste of slecht geplaatste matrasdrager.

• Schade ontstaan door gebruik van geweld, overbelasting, ondeskundige reparaties en/of wijzigingen ten gevolge van handelingen uitgevoerd door de koper of door derden (vb. langdurig dubbelvouwen van de matras).

• Urine-, bloedvlekken of andere zichtbare bevuilingen.

• Zichtbare fabricagefouten of gebreken die redelijkerwijs onmiddellijk bij levering konden worden vastgesteld.


Art. 7 Bewijsstukken

Indien u een klacht mocht hebben, dan kunt u daarvoor met de originele factuur en het product etiket terecht bij de erkende verdeler waar u uw matras of bedbodem heeft gekocht. De matras dient in zuivere staat te zijn.


Art. 8 Transport

Het product dient degelijk verpakt teruggestuurd te worden, dit om vervuiling of beschadiging tijdens het transport te vermijden. Indien het betrokken product slecht of niet verpakt teruggestuurd wordt, vervallen alle garantieaanspraken.


Art. 9 Garantie van de herstelling

Het feit dat de matras of bodem wordt hersteld of vervangen, wijzigt de duur van de garantieperiode niet. De garantieperiode heeft als begindatum altijd de oorspronkelijke factuurdatum.